Grupa Azoty ZAK S.A. z 80 milionami zysku

Spółka podsumowała 2017 rok. Był on udany, podobnie jak dla całej Grupy Azoty, która zakończyła go znaczącym zyskiem i sporymi nakładami na strategiczne inwestycje.

W 2017 r. Grupa Azoty ZAK S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 80 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1,8 mld zł. EBITDA za powyższy okres wyniosła 214 mln zł. Na wartość przychodów spółki w niemal równorzędnym stopniu wpłynęła działalność segmentów Nawozy i Oxoplast (odpowiednio: 48 procent i 46 procent).

– Znaczący wpływ na wynik Spółki miał wzrost przychodów w segmencie OXO, będący efektem konsekwentnie realizowanej polityki handlowej, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych produktach. W obszarze nawozów ceny i wolumeny utrzymywały się na porównywalnym poziomie. Dla końcowego zysku netto kluczowy czynnik stanowiły ceny surowców: propylenu dla OXO i gazu ziemnego dla obu segmentów – mówi Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty ZAK S.A. kontynuuje rozwój oferty segmentu Oxoplast, ukierunkowanej na produkty specjalistyczne. Jeszcze w tym roku Spółka zwiększy moce produkcyjne plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex® z 50 do 65 tys. ton na rok, a na 2019 rok planowane jest uruchomienie instalacji estrów specjalistycznych. Segment Nawozy utrzymuje wysoką sprzedaż nawozów saletrzanych, przy jednoczesnym wzroście nawozów płynnych i produktów grupy RedNOx®.

Udany rok dla całej Grupy Azoty
– Zakończony rok 2017 w Grupie Azoty to konsekwentna realizacja strategii. Działaniom wzbogacającym ofertę dla rolnictwa, zmierzającym do dywersyfikacji źródeł przychodów i rozwijaniu potencjału badawczo-rozwojowego Grupy towarzyszył kluczowy proces konsolidacji wybranych funkcji Grupy. Wzrost przychodów oraz wyników operacyjnych dobitnie potwierdzają skuteczność realizowanej strategii powiązanej z umiejętnym wykorzystaniem otoczenia makroekonomicznego i rynkowego. Grupa konsekwentnie realizuje program inwestycyjny. Nakłady na inwestycje strategiczne w ubiegłym roku po raz kolejny przekroczyły 1 mld zł. Na uwagę zasługuje bardzo bezpieczny poziom zadłużenia ze wskaźnikiem dług netto/EBITDA na poziomie ok. 0,3 pozwalający realizować działania rozwojowe i zachować wysokie ratingi kredytowe wśród instytucji finansowych – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.
– Wyniki wypracowane przez Grupę Azoty w roku 2017 powinny być powodem do zadowolenia. Wypracowane przychody ze sprzedaży są o ponad 7 procent wyższe niż w roku ubiegłym, co przy znacznie wyższym wyniku EBITDA pozwoliło nam wypracować atrakcyjną marżę. EBITDA z uwzględnieniem wydarzeń jednorazowych wyniosła w 2017 roku 1.262 mln zł, ponad 19 procent więcej niż w roku ubiegłym. Przy dużych wyzwaniach, jakimi naznaczony był biznes Nawozy-Agro, motorem wyników roku 2017 z pewnością jest segment Tworzyw. Odnotowujemy w nim od kilku kwartałów stały wzrost wolumenów, przy możliwościach generowania wyższych marż poprzez zwiększenie stopnia przetworzenia naszych produktów – mówi Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty odpowiedzialny za finanse.

Tworzywa
Niewątpliwie znaczący wkład w pozytywną dynamikę przychodów i wyników miał Segment Tworzyw. Globalne wskaźniki koniunktury (PMI) odzwierciedlające pozytywne nastroje konsumenckie w przemyśle kluczowych gospodarek Europy pozwoliły odpowiedzieć na rosnący popyt aktywną polityką cenową flagowych produktów tworzywowych. Segment osiągnął poziom sprzedaży 1,4 mld (wzrost o 27 procent rok do roku) i EBITDA blisko 221 mln (wzrost o blisko 900 procent).

Nawozy
Sytuacja w nawozach naznaczona była w głównej mierze wyzwaniami po stronie handlowej. Rosnący import nawozów, wysokie stany magazynowe oraz spadająca wycena dolara z wpływem na światowe kwotowanie płodów rolnych i potencjał zakupowy rolników przyczyniły się do spadków cen zwłaszcza w segmencie nawozów wieloskładnikowych. W ujęciu księgowym poziom EBITDA odnotował spadek o blisko 10% do poziomu 484 mln zł. Mając jednak na uwadze dokonane odpisy, oczyszczona EBITDA ze zdarzeń jednorazowych wykazałaby niższy poziom o jedynie 2 procent.

Chemia
W segmencie Chemia odnotowano wzrost wyniku EBITDA o ponad 43 mln zł do poziomu 348 mln zł. Sprzedaż wzrosła o blisko 350 mln zł (osiągając poziom 2,79 mld). Wzrostowa dynamika wyników to w głównej mierze zasługa wypracowanych marż w biznesie Pigmentów i segmentu OXO oraz aktywnej polityki alokacji mocznika na produkty pochodne, o wyższej rentowności sprzedaży jak AdBlue i NOXy.

Inwestycje strategiczne
Wydatki inwestycyjne Grupy Azoty w 2017 roku wyniosły 1,069 mld zł przy szacowanym w ubiegłym roku poziomie inwestycji w wysokości ok. 1,3 mld zł.

Sukces konsolidacji
Prowadzony w Grupie Azoty od 7 lat proces integracji przyniósł oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. W ramach procesu zakupowego dodatkowe oszczędności sięgnęły 465 mln złotych. Głównym ich źródłem były niższe ceny zakupu surowców strategicznych.
Postępująca konsolidacja doprowadziła także do znaczącego wzrostu wartości EBITDA oraz ustabilizowania poziomu generowanych marż. To czyni biznes Grupy Azoty stabilniejszym i bardziej przewidywalnym.

Aktualna kategoria: AKTUALNOŚCI
REKLAMA
© 2020 Tygodnik PARTNER. All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone
Zobacz także: www.kedzierzynkozle24.pl.