Category: Bez kategorii

Opolszczyzna z najwyższym w Polsce wzrostem poparcia dla PiS

Pra­wi­ca w woje­wódz­twie opol­skim popra­wi­ła wynik wybor­czy sprzed 4 lat aż o 63 proc. To otwie­ra przed nią spo­re moż­li­wo­ści...

Policja ma oszusta, który skradł kędzierzyniance 100 tys. zł

Prze­stęp­ca, któ­ry pod­szy­wał się pod poli­cjan­ta wpadł w Opo­lu. Do prze­stęp­stwa doszło nie­ca­łe dwa mie­sią­ce temu. Do star­szej...

Będą kolejne inteligentne przejścia dla pieszych powstaną w Kędzierzynie-Koźlu

Mia­sto pozy­ska­ło na ten cel 100 tysię­cy zło­tych. Pierw­sze inte­li­gent­ne przej­ście dla pie­szych powsta­nie na uli­cy Łuka­sie­wi­cza. Teraz...

Do jutra omijajcie parki

Ostat­nia wichu­ra spo­wo­do­wa­ła mnó­stwo szkód w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W miej­skich par­kach są usu­wa­ne i zabez­pie­cza­ne...

W wyścigu charytatywnym wystartowało ponad 300 kaczek

Wzo­rem innych miast 16 czerw­ca w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, po raz pierw­szy odbył się cha­ry­ta­tyw­ny wyścig kaczek. Głów­nym...

Muzycy z Leśnicy po raz pierwszy w Kędzierzynie

Gale Nowo­rocz­ne Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry Dętej z Leśni­cy odby­wa­ją się już od ośmiu lat, lecz dopie­ro w ubie­głą nie­dzie­lę...

Znakowanie psów ma być obowiązkowe

Szy­ku­ją się dale­ko idą­ce zmia­ny w usta­wie o ochro­nie zwie­rząt. Kędzie­rzy­nia­nie podzie­li­li się w oce­nie pomy­słów....

Protection Plugin made by Web Hosting