Search for: 1

Tygodnik 7DNI nr 19/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Tygodnik 7DNI nr 17–18/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Tygodnik 7DNI nr 16/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Emerytka z Kędzierzyna-Koźla została oszukana na 10 tys. złotych

78-lat­ka stra­ci­ła dwa dni temu oszczęd­no­ści życia. Szes­na­ste­go kwiet­nia na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko – koziel­skie­go oszust...

Tygodnik 7DNI nr 15/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Policja szuka 16-letniej dziewczyny z Długomiłowic

Oso­by posia­da­ją­ce jakie­kol­wiek infor­ma­cje o miej­scu poby­tu Alek­san­dy Loh­ren­gel pro­szo­ne są o kon­takt oso­bi­sty lub...

Tygodnik 7DNI nr 14/2018

17.387 długości basenu przepłynęli ku czci Jana Pawła II

Na kry­tej pły­wal­ni w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roze­gra­no VII Otwar­ty Memo­riał Pły­wac­ki ku czci Jana Paw­ła II zor­ga­ni­zo­wa­ny przez...

Uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu najlepszy w Polsce z języka niemieckiego

Robert Domin został lau­re­atem Olim­pia­dy Języ­ka Nie­miec­kie­go. Zajął 1 miej­sce w kra­ju, poko­nu­jąc 85 fina­li­stów z całej Pol­ski. W auli...

Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht… XXX Jubileuszowe „Szantki” 2018 zainaugurowane

W czwar­tek 15 mar­ca w Domu Kul­tu­ry „Koź­le” roz­po­czął się XXX Prze­gląd Pio­sen­ki Żeglar­skiej i Poezji Mor­skiej w...

Protection Plugin made by Web Hosting