Search for: dni otwarte

W Blachowni otwarto nowe muzeum

W zbio­rach są mię­dzy inny szcząt­ki samo­lo­tów bio­rą­cych udział w tzw. bitwie o ben­zy­nę. Miej­sce, w któ­rym powsta­ło muzeum nie jest...

Od środy wracają rowery miejskie. Pierwsze 20 minut jazdy zawsze darmowe

Miło­śni­cy jed­no­śla­dów już zacie­ra­ją ręce. Czy zosta­nie pobi­ty zeszło­rocz­ny rekord? W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­by­wa ście­żek...

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kędzierzynie-Koźlu

Na uli­ce mia­sta wyszło dziś ponad 100 wolon­ta­riu­szy. Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la jak zwy­kle chęt­nie włą­czy­li się w akcję...

W Sylwestra panie kończą pracę szybciej

Tak będzie przy­naj­mniej w Urzę­dzie Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wigi­lia w ogó­le była dniem nie­pra­cu­ją­cym w koziel­skim magi­stra­cie....

Otwierają rondo w Reńskiej Wsi

W pią­tek po połu­dniu prze­ja­dą po nim pierw­si kie­row­cy. Jeden ze zjaz­dów wciąż będzie jed­nak nie­czyn­ny. Ucie­szą się przede wszyst­kim...

Lokalne biblioteki stają przed nowymi wyzwaniami

Jakie jest miej­sce współ­cze­snej publicz­nej biblio­te­ki miej­skiej i jej zada­nia? Czy wystar­czą otwar­te drzwi, aby poja­wi­li się...

W wielkanocny poniedziałek popłyną dla papieża Jana Pawła II

2 kwiet­nia na kry­tej pły­wal­ni w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odbę­dzie się kolej­ny memo­riał spor­to­wy. Już po raz siód­my kry­ta pły­wal­nia...

Kupcy kontra miasto. Zaostrza się spór o targowisko przy ul. Damrota

Han­dla­rzom nie podo­ba się pro­po­no­wa­na loka­li­za­cja i wzór sto­łów. Kolej­ne spo­tka­nie w tej spra­wie nie przy­nio­sło...

Protection Plugin made by Web Hosting