Search for: els

Druga tura. Wyniki wyborów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Zna­my peł­ne, ofi­cjal­ne wyni­ki dru­giej tury wybo­rów pre­zy­denc­kich w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim. Wygrał tutaj Rafał...

Posłanka Katarzyna Czochara otworzyła swoje biuro poselskie w Kędzierzynie-Koźlu

Par­la­men­ta­rzyst­ka PiS przy­zna­ła, że nasze mia­sto jest dla niej szcze­gól­nie waż­nym miej­scem na mapie Opolsz­czy­zny. Kata­rzy­na...

Beata Malajka zostanie nowym sekretarzem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Była dyrek­tor MOK i sze­fo­wa Powia­to­we­go Cen­trum Usług Wspól­nych obej­mie jed­no z naj­waż­niej­szych sta­no­wisk w...

Przebudowują kozielski szpital od środka. Będą dwie strefy

Trwa­ją przy­go­to­wa­nia do czę­ścio­we­go prze­kształ­ce­nia szpi­ta­la jed­no­imien­ne­go w wie­lo­od­dzia­ło­wy. Ma być goto­wy już za...

Strażacy skonstruowali kabinę do dezynfekcji dla kozielskiego szpitala

Mogą z niej korzy­stać leka­rze, pie­lę­gniar­ki i per­so­nel pomoc­ni­czy. Pra­cow­ni­cy koziel­skie­go szpi­ta­la zakaź­ne­go zuży­wa­ją...

Kolejny sprzęt dla kozielskiego lekarza

Tym razem tra­fi­ły tam łóż­ka prze­ciw­o­dle­ży­no­we. Ich zakup sfi­nan­so­wa­no z pie­nię­dzy Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Opo­lu....

W czwartek prezydent Nowosielska podejmie decyzję w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli

Uza­leż­nio­na ona będzie mię­dzy inny­mi od efek­tu roz­mów z rodzi­ca­mi. Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki zapo­wie­dział dziś, że żłob­ki i...

Do zakażenia pielęgniarki nie doszło w kozielskim szpitalu

Do takich usta­leń doszedł m.in. sane­pid. Wszyst­ko wska­zu­je więc na to, że w szpi­ta­lu zakaź­nym cały czas zacho­wy­wa­ne są wszel­kie...

152 tysięcy złotych dla DPS-ów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Tyle pie­nię­dzy prze­ka­że Urząd Woje­wódz­ki w Opo­lu. To rzą­do­we wspar­cie dla pla­có­wek opie­kuń­czych. Pod­opiecz­ni domów pomo­cy...

Nie ma zagrożenia dla funkcjonowania kozielskiego szpitala

W związ­ku z ujaw­nie­niem zaka­że­nia u jed­nej z pie­lę­gnia­rek część per­so­ne­lu uda­ła się na kwa­ran­tan­nę. Ale pla­ców­ka jest...

Protection Plugin made by Web Hosting