Search for: els

Prace na kozielskiej Wyspie idą pełną parą

Powsta­ły już kon­struk­cje wiat dla łodzi i sprzę­tu wod­ne­go oraz w cało­ści napra­wio­no spę­ka­nia w zabyt­ko­wych budyn­kach. Koziel­ska...

Po kwarantannie kozielskie planty będą jeszcze lepszym miejscem na spacery

Pomi­mo epi­de­mii pra­ce budow­la­ne w Koź­lu trwa­ją nadal. Prze­bu­do­wa tere­nów zie­lo­nych powin­na się zakoń­czyć w waka­cje. Na razie...

W kozielskim szpitalu na koronawirusa umarł 18-latek

Mło­dy męż­czy­zna to 21 ofia­ra COVID-19 w regio­nie. Infor­ma­cję o śmier­ci 18-let­nie­go męż­czy­zny w koziel­skim szpi­ta­lu...

Prezydent Nowosielska podjęła jedyną możliwą w tej sytuacji decyzję (OPINIA)

Sabi­na Nowo­siel­ska zde­cy­do­wa­ła, że nie wyda danych wybor­ców Poczcie Pol­skiej. Innej odpo­wie­dzi na wezwa­nie Pocz­ty raczej nie moż­na się...

Kolejny sprzęt trafił do kozielskiego szpitala

Tym razem to dwa kar­dio­mo­ni­to­ry, któ­re prze­ka­za­ła fun­da­cja Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Wspar­cie dla koziel­skie­go...

Kolejne osoby wyzdrowiały w kozielskim szpitalu

Lecz­ni­cę mogą opu­ścić dwie panie hospi­ta­li­zo­wa­ne tam od ponad dwóch tygo­dni. Zdro­wie­ją tak­że cho­rzy prze­by­wa­ją­cy na...

246 łóżek z dostępem do tlenu w kozielskim szpitalu

Lecz­ni­ca przy­go­to­wu­je się na wzrost licz­by pacjen­tów w poważ­nych sta­nach. W tym celu przy szpi­ta­lu zain­sta­lo­wa­no dodat­ko­wy...

Kozielski szpital będzie wykonywał nawet 100 badań na dobę

W lecz­ni­cy przy uli­cy Roose­vel­ta trwa budo­wa pra­cow­ni badań gene­tycz­nych. Na razie bada­nia w kie­run­ku wykry­cia koro­na­wi­ru­sa...

Kolejny zgon w kozielskim szpitalu zakaźnym

Nie żyje 84 — let­nia kobie­ta z powia­tu ole­skie­go. O śmier­ci 11 pacjen­ta na Opolsz­czyź­nie z powo­du koro­na­wi­ru­sa poin­for­mo­wa­ła...

Pięć kolejnych zakażeń w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wszyst­kie to kobie­ty. Prze­by­wa­ją w kwa­ran­tan­nie domo­wej. Przy­by­wa osób zaka­żo­nych na tere­nie powia­tu...

Protection Plugin made by Web Hosting