Search for: els

Kolejne zakażenia. 5 przypadków w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

5 przy­pad­ków z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, 3 z powia­tu opol­skie­go, 2 z powia­tu nyskie­go i 1 z głub­czyc­kie­go. Powiat...

Dwa nowe przypadki zakażenia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Infor­ma­cję tę potwier­dzi­ło ofi­cjal­nie Mini­ster­stwo Zdro­wia. - To dwie panie to miesz­kan­ki powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go w sile...

Świąteczne paczki dla pracowników kozielskiego szpitala

Na ręce dyrek­tor­ka Jaro­sła­wa Koń­czy­ło prze­ka­zał je wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa opol­skie­go Roman Kolek. W SP ZOZ w...

Nie żyje kolejna pacjentka kozielskiego szpitala

To 77-let­nia kobie­ta, miesz­kan­ka powia­tu kędzie­rzyń­skie­go. Bez­po­śred­nią przy­czy­ną było zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem....

Jest druga ofiara koronawirusa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

To 87-let­nia kobie­ta. Była leczo­na w szpi­ta­lu zakaź­nym w Koź­lu. O jej śmier­ci poin­for­mo­wa­ła Woje­wódz­ka Sta­cja...

200 tys. złotych od Roberta Lewandowskiego dla kozielskiego szpitala

Pie­nią­dze zosta­ną wyda­ne na lecze­nie pacjen­tów i sprzęt do lecz­ni­cy. Robert Lewan­dow­ski to nie tyl­ko wybit­ny spor­to­wiec, ale rów­nież...

Nie będzie święcenia pokarmów w kędzierzyńsko-kozielskich kościołach

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­lic z wiel­kim nie­po­ko­jem obser­wu­ją roz­wój wypad­ków zwią­za­nych z epi­de­mią...

Dziewięć nowych łóżek z respiratorami w kozielskim szpitalu

Od piąt­ku będzie lepiej przy­go­to­wa­ny do lecze­nia pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem. Wszyst­ko przez otwar­cie nowe­go oddzia­łu. Tego dnia w...

Cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wszyst­kie to panie. Dwie w wie­ku śred­nim i dwie w senio­ral­nym. Stan ich zdro­wia jest w mia­rę dobry. Przy­by­wa osób z zaka­że­niem w powie­cie...

Do wtorku można głosować w budżecie obywatelskim

Mia­sto zachę­ca do aktyw­no­ści. Na razie fre­kwen­cja nie jest zbyt duża, ale wciąż jest szan­sa to zmie­nić. Trwa inter­ne­to­we gło­so­wa­nie na...

Protection Plugin made by Web Hosting