Search for: els

Znana sieć handlowa będzie dostarczać żywność do kozielskiego szpitala

Cho­dzi o naj­po­trzeb­niej­sze pro­duk­ty, jak jedze­nie czy woda, a tak­że kosme­ty­ki. Koziel­ski szpi­tal zakaź­ny to na razie jedy­ne miej­sce na...

Są trzy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Dwie oso­by tra­fi­ły do szpi­ta­la mono­pro­fi­lo­we­go w Koź­lu, a jed­na prze­by­wa w kwa­ran­tan­nie domo­wej. Pierw­sza to kobie­ta w...

Są dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

To męż­czy­zna i kobie­ta. Prze­by­wa­ją w kwa­ran­tan­nie domo­wej. Pierw­szy przy­pa­dek to męż­czy­zna w śred­nim wie­ku z pow....

Druga osoba z koronawirusem z powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

W szpi­ta­lu zakaź­nym w Koź­lu prze­by­wa obec­nie dwóch pacjen­tów z nasze­go powia­tu z potwier­dzo­nym zara­że­niem koro­na­wi­ru­sem. Na...

W kozielskim szpitalu zakaźnym przebywa już 16 osób

W całym powie­cie kwa­ran­tan­ną obję­te są z kolei 44 oso­by. Zagro­że­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne dla Kędzie­rzy­na-Koź­la jest coraz więk­sze....

Pierwszych siedmiu pacjentów trafiło do kozielskiego szpitala

Praw­do­po­dob­nie będzie ich przy­by­wać z każ­dym dniem. Na razie tyl­ko u jed­ne­go z prze­by­wa­ją­cych tu pacjen­tów stwier­dzo­no...

Sabina Nowosielska wraca już do Polski. Na razie dotarła do Europy z Ameryki Południowej

Pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la skró­ci­ła zapla­no­wa­ny dużo wcze­śniej urlop i chce jak naj­szyb­ciej zna­leźć się w kra­ju. Sabi­na...

Źródła rządowe: jest pierwsza osoba zakażona koronawirusem w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Infor­ma­cję taką podał ofi­cjal­ny ser­wis rzą­do­wy gov.pl. Na razie nie wia­do­mo, kim jest ta oso­ba i w jakich oko­licz­no­ściach mogła...

Służby wojewody: U dziecka z kozielskiego szpitala nie stwierdzono koronawirusa

Bada­nia wyka­za­ły wynik ujem­ny badań na koro­na­wi­ru­sa. - Sta­now­czo demen­tu­ję wszel­kie info, któ­re mogły­by budzić nie­po­kój —...

Dziecko z podejrzeniem koronawirusa w kozielskim szpitalu. Zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach

Na oddzia­le pedia­trycz­nym szpi­ta­la powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu znaj­du­je się dziew­czyn­ka u któ­rej leka­rze podej­rze­wa­ją...

Protection Plugin made by Web Hosting