Search for: els

Kozielska pediatria wyznaczona do leczenia dzieci z koronawirusem

Oddział dzie­cię­cy szpi­ta­la powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­la został wyzna­czo­ny jako poten­cjal­ne miej­sce lecze­nia dzie­ci z całej...

Ruszyły głosowania na zadania z budżetu obywatelskiego

Potrwa­ją do 9 mar­ca. Do wybo­ru miesz­kań­cy mają 48 pro­po­zy­cji. Budżet oby­wa­tel­ski co roku cie­szy się coraz więk­szym...

Próbują sprzedać kozielską bibliotekę. Na razie bez efektu

Samo­rząd woje­wódz­ki po raz kolej­ny wysta­wił na sprze­daż gmach po filii Woje­wódz­kiej Biblio­te­ki Peda­go­gicz­nej. Cho­dzi o zabyt­ko­wy...

Kozielska Poradnia Lekarza Rodzinnego Kliniki Nova przenosi się na ul.Łukasiewicza

Pod­sta­wo­wa opie­ka zdro­wot­na świad­czo­na do tej pory w Koziel­skiej przy­szpi­tal­nej przy­chod­ni przez Kli­ni­kę Nova, będzie się teraz...

Śledztwo w sprawie kozielskiego portu umorzone

Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Opo­lu nie dopa­trzy­ła się dzia­ła­nia na szko­dę gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. Były sena­tor Grze­gorz Pecz­kis...

Dobre jedzenie w kozielskim szpitalu dla mam i ich dzieci. Tak wygląda

Panie, któ­re tra­fia­ją na oddział gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­czy mogą liczyć na spe­cjal­ną die­tę. W powszech­nej opi­nii posił­ki w...

Violetta Porowska otworzyła swoje biuro poselskie w Kędzierzynie-Koźlu

Na uro­czy­sto­ści byli poli­ty­cy i sym­pa­ty­cy pra­wi­cy, przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du oraz biz­ne­su. Vio­let­ta Porow­ska w kam­pa­nii...

Potrzebne pielęgniarki do pracy w kozielskim hospicjum

Chęt­nych do pod­ję­cia zatrud­nie­nia szu­ka Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej. Ogło­sze­nie o moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia w hospi­cjum na...

Adrian Czubak pełnomocnikiem PiS w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Woje­wo­da opol­ski pokie­ru­je lokal­nym struk­tu­ra­mi par­tii w naj­bliż­szym cza­sie. Infor­ma­cję taką na spe­cjal­nej kon­fe­ren­cji...

Dyrektor Zarańska zwolniona. Co się dzieje w kozielskim szpitalu?

Zastęp­ca dyrek­to­ra do spraw medycz­nych SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le dosta­ła wypo­wie­dze­nie. Jej bez­po­śred­ni prze­ło­żo­ny Jaro­sław...

Protection Plugin made by Web Hosting