Search for: zus

Bon turystyczny. Kędzierzyńska policja ostrzega przed oszustami

Do funk­cjo­na­riu­szy docie­ra­ją infor­ma­cje o tym, że spraw­cy dzwo­nią do poten­cjal­nych ofiar i poda­jąc się, np. za pra­cow­ni­ków...

Oszuści znów dzwonią do seniorów

W ostat­nich dniach opol­scy senio­rzy odbie­ra­li tele­fo­ny od osób pod­szy­wa­ją­cych się pod ich bli­skich, któ­rzy zna­leź­li się w...

Oszuści w Kędzierzyne-Koźlu oferują testy na koronawirusa

O zagro­że­niu ostrze­ga poli­cja. Prze­stęp­cy pró­bu­ją wyko­rzy­stać przede wszyst­kim senio­rów. W cza­sie epi­de­mii widzi­my nie tyl­ko...

Policja ma oszusta, który skradł kędzierzyniance 100 tys. zł

Prze­stęp­ca, któ­ry pod­szy­wał się pod poli­cjan­ta wpadł w Opo­lu. Do prze­stęp­stwa doszło nie­ca­łe dwa mie­sią­ce temu. Do star­szej...

Wnukowie ostrzegają babcie i dziadków przed oszustami

Dzie­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la bio­rą udział w akcji pre­wen­cyj­nej skie­ro­wa­nej do senio­rów. Oszu­ści bio­rą eme­ry­tów na celow­nik...

Internetowi oszuści znów dali znać o sobie

Miesz­kan­ka Kędzie­rzy­na-Koź­la stra­ci­ła 2 tysią­ce zło­tych. W sobo­tę do Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Nowe oszustwa w Kędzierzynie-Koźlu. “Na pracownika wodociągów”, albo “darczyńcę z cukierkami”

Poli­cja prze­strze­ga przed kolej­ny­mi oszu­sta­mi. Szcze­gól­nie nara­że­ni są senio­rzy. Wyobraź­nia prze­stęp­ców nie ma gra­nic, podob­nie...

W Kędzierzynie-Koźlu jest 700 dłużników, których ściga ZUS

Spe­cjal­ne listy tra­fią tra­fią w pierw­szej kolej­no­ści do ponad 700 osób opła­ca­ją­cych skład­ki na dobro­wol­ne ubez­pie­cze­nie...

Przedsiębiorcy z Kędzierzyna-Koźla mogą liczyć na doradców ZUS

Dwóch eks­per­tów jest do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców powia­tu. Reje­stra­cja pro­wa­dzo­na jest przez inter­net. Część przed­się­bior­ców,...

Nie żyje ks. dr Alfons Schubert

Były pro­boszcz para­fii św. Zyg­mun­ta w Koź­lu odszedł dziś do wiecz­no­ści. O śmier­ci duchow­ne­go poin­for­mo­wa­ła Die­ce­zja Opol­ska....

Protection Plugin made by Web Hosting